2017

Doctorial dissertation defense

发布时间:2017-08-01 浏览量:631

2017_zxp1.JPG

Doctorial dissertation defense of Xiaopeng Zhang. From left to right: Yingqi Chen, Prof. Jia Wang, Prof. Yugang Jiang, Prof. Yongdong Zhang, Xiaopeng Zhang, Prof. Hongkai Xiong, Prof. Yuxin Peng, Prof. Weiyao Lin, and Prof. Wenming Zheng.

2017_zxp2.JPG

Doctorial dissertation defense of Xiaopeng Zhang.