2019

Doctorial dissertation defense

发布时间:2019-08-17 浏览量:827
2019-8-17-1.jpeg


2019-8-17-2.jpeg

Doctorial dissertation defense of Yong Li. From left to right: Associate Prof. Dai Wenrui, Prof. Duan Lingyu, Prof. Li Gang Ph.D Li Yong, Prof. Xiong Hongkai, Prof. Chen Tao, Prof. Zou Junni, Prof. Lin Weiyao.