2021

Group photo

发布时间:2021-03-25 浏览量:1534

20210325.jpg

Group photo of our lab in 2021

First row (from left to right): Chongxin Li, Haoran Lv, Yaoming Wang, Associate Prof. Chenglin Li, Prof. Hongkai Xiong, Prof. Junni Zou, Associate Prof. Wenrui Dai, Ruoyu Sun, Hao Li, Shanghong Wang.